Veilig tennis en Reglement Vertrouwenspersoon Lawn Tennisclub Oud Wassenaar


Veilig tennis

L.T.C. Oud Wassenaar voert een preventief beleid om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Dat geldt voor iedereen: alle leden (senioren, junioren), medewerkers, vrijwilligers en externe partijen. Mensen die met minderjarige leden van L.T.C. Oud Wassenaar werken (trainers, bestuurders en jeugdcommissie) moeten voorafgaand aan hun werkzaamheden een recente VOG (Verklaring omtrent Gedrag) overleggen.  

Vertrouwenspersoon

De tennisbond verplicht tegenwoordig elke club tot het opstellen van regels om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Die regels gelden voor iedereen: alle leden (senioren en junioren), medewerkers, vrijwilligers, trainers en andere externe partijen. Een vertrouwenspersoon kan bij lastige kwesties (denk bijvoorbeeld aan pesten, agressief gedrag of seksuele intimidatie – iets wat zowel bij jeugdspelers als bij volwassenen kan voorkomen) een belangrijke rol spelen.


Mocht er alsnog grensoverschrijdend gedrag plaatsvinden dan kan een van onze  vertrouwenspersonen hierin een belangrijke rol spelen.
Het bestuur heeft Daniela Barge en Tim de Lange bereid gevonden om die rol op zich te nemen. U kunt hun emailadressen en telefoonnummers vinden in de ledenlijst. 

Reglement Vertrouwenspersoon Lawn Tennisclub Oud Wassenaar

Het bestuur van Lawn Tennisclub Oud Wassenaar (hierna te noemen: de vereniging) wijst minimaal één persoon aan die de functie van Vertrouwenspersoon voor de vereniging zal vervullen. Deze Vertrouwenspersoon vervult zijn/haar taak op basis van de volgende regels:

 1. De algemene taak van de Vertrouwenspersoon omvat het verzorgen van een eerste opvang van slachtoffers van ongewenst gedrag van overige leden van de vereniging dan wel van persone die in nauwe relatie staan tot de vereniging voor zover dit gedrag zich binnen de activiteiten van de vereniging heeft afgespeeld.
 2. Daarnaast heeft de Vertrouwenspersoon de volgende taken:
  * de Vertrouwenspersoon is voor leden, ouders, vrijwilligers, trainers, het team van Festina Lente en andere betrokkenen aanspreekbaar voor problemen, gerelateerd aan de vereniging die te maken hebben met ongewenst gedrag.
  * de Vertrouwenspersoon begeleidt de aangever in het verdere verloop van de melding;
  * de Vertrouwenspersoon bemiddelt, beantwoordt vragen, verwijst indien nodig naar hulpinstanties(zoals Sportbonden, NOC-NSF), onderzoekt indien nodig en registreert;
  * de Vertrouwenspersoon behandelt de zaken in strikt vertrouwelijke sfeer en zorgt er voor dat de vertrouwelijkheid is gegarandeerd;
  * de Vertrouwenspersoon houdt van alle zaken een eenvoudige rapportage bij;
  * de Vertrouwenspersoon zal het bestuur van de vereniging op hoofdlijnen in kennis stellen van het feit dat er melding is gemaakt van ongewenst gedrag, maar brengt alleen met toestemming van de betrokkene inhoudelijk rapport uit bij het bestuur van de gemelde kwestie;
 3. Onder ongewenst gedrag wordt in ieder geval verstaan:
  * seksuele intimidatie
  * agressie en geweld
  * pesten
  * discriminatie
  * interne criminaliteit
  * ongewenst of ongepast gedrag
 4. De Vertrouwenspersoon adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd in zijn algemeenheid over zaken betreffende ongewenst gedrag en over de wijze waarop dit is te voorkomen.
 5. De Vertrouwenspersoon werkt volledig onafhankelijk, maar valt onder de verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur van de vereniging.
 6. De Vertrouwenspersoon werkt zoveel mogelijk volgens het protocol sociaal veilige sportomgeving tbv grensoverschrijdend gedrag Vertrouwenscontactpersoon van Sportvereniging en sportvond van NOC/NSF.
 7. Wordt in eerste instantie een bestuurslid van de vereniging of een ander vertrouwd lid van de vereniging benaderd, dan kan, op verzoek van de betrokkene, de Vertrouwenspersoon worden ingeschakeld. Een bestuurslid of een vrijwilliger van de vereniging wijst de melder van ongewenst gedrag op de mogelijkheid een Vertrouwenspersoon in te schakelen.
 8. De Vertrouwenspersoon heeft in principe geheimhoudingsplicht. Er kunnen zich echter situaties voordoen waarbij de Vertrouwenspersoon vanwege gewetensnood deze geheimhouding wil verbreken. De Vertrouwenspersoon kan de geheimhouding pas dan verbreken, als de Vertrouwenspersoon heeft voldaan aan de voorwaarden gesteld in het hiervoor genoemde protocol.
 9. Een lid van de vereniging die als Vertrouwenspersoon is benoemd, mag niet worden geschorst of geroyeerd op grond van een actie die vanuit de functie van de vertrouwenspersoon is ingezet.
 10. De Vertrouwenspersoon heeft de mogelijkheid in overleg met de vereniging en op kosten van de vereniging extern advies in te schakelen indien hij/zij dit in een hem/haar voorgelegde zaak nodig acht. Hiervoor dient dan wel vooraf goedkeuring van het bestuur te worden verkregen.
 11. Ten behoeve van het jaarverslag van de vereniging geeft de Vertrouwenspersoon jaarlijks het aantal meldingen over ongewenst gedrag door aan het bestuur.
logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 70 517 8504

L.T.C. Oud Wassenaar

Groen van Prinstererlaan 5a
2243 BR Wassenaar

KVK-nummer

40407592